بشکه های در بسته 220 لیتری

  • شکه هاي فلزي استوانه اي در بسته: TIGHT HEAD CYLINDRICAL DRUMS اين بشکه ها با ظرفيت از 220 تا 240 ليتر با ضخامت و وزنهاي مختلف براي حمل و نقل و ونگهداري مايعات بر اساس استاندارد بين المللي ISO 15750 توليد مي گردند. توجه: بشکه هاي فلزي در بسته براي دي سولفيد کربن و موادي که خصوصيات آزمون بخار فشار مايعات را دارا نمي باشند مورد استفاده قرار نمي گيرند.   -جهت جلوگيري از آلودگي و زنگ زدگي بشکه ها میبایست آنها را در فضاي سرپوشيده نگهداری کرده و تا حد در محیط مرطوب نگهداری نگردد - حداکثر مدت مجاز نگهداري بشکه ها به شرح زیر میباشد 1-بشکه هاي داخل فنوليک يا اپوکسي فنوليک 6 ماه 2- بشکه هاي داخل رنگ (الکيد ملامين) 3 ماه 3- بشکه هاي بدون رنگ داخل 15 روز - در مدت نگهداري، در پيچهاي بشکه هاي دربسته و درب بشکه هاي رينگي بايد کاملاً بسته باشد. بایستی فضای خالی لازم در نظر گرفته شود .

بشکه درب بسته 220 لیتری

 
Call Now Button