آزمونهای محصولات نهایی شرکت به شرح ذيل است :

با توجه به اهمیت ظروف بسته بندی مواد خطرناک و از آنجمله بشکه های فلزی که ضمن اهمیت های زیست محیطی مربوطه از نظر اقتصادی نیز اغلب حاوی مواد ارزشمند می باشد و هرگونه اشکال در کیفیت اين ظروف باعث خسارات فراوانی به استفاده کنندگان و مشتريان وارد خواهد کرد . شركت علاوه بر کنترل های مقدماتی ذکر شده از استاندارد های مختلف بین المللی آزمونهایی را برای خود فراتر از حد استاندارد ملی محصول طرح ریزی کرده و به اجرا در می آورد و اطلاع رسانی در اين خصوص را نیز وظیفه خود در قبال مشتريان و جامعه می داند.

وضعیت ظاهری و رنگ

محصولات شركت از لحاظ ظاهری کنترل می شوند که فاقد عيوبی مانند ترک ، خلل و فرج ، موج و ناصافی ، تاول و ذرات خارجی باشد که باعث گردد محصولات غیرقابل استفاده شوند.

در کنترل رنگ ضمن بررسی يکنواختی و تطابق رنگها ، سفارش مشتری و تنوع محصولات نیز کنترل و گزارش می گردد .

بررسی ابعادی

شامل کنترل ها و پارامترهای تعیین شده در استاندارد های ملی و بین المللی می باشد .

آزمون فشار و نشتی دینامیک و استاتیک :


آزمون سقوط آزاد :


آزمونهای مربوط به در پوش های وارداتی مورد مصرف

آزمونهای مربوط به خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی رنگ های مصرفی


آزمونهای خاص برای مواد شیمیایی ویژه که در دامنه استاندارد نبوده و يا اطلاعات مناسبی از آن در دست نیست به تقاضای مشتريان محترم

اين شركت با ایجاد آزمایشگاه مجهز و طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه تحت استاندارد ISO17025 ، طراحی آزمون های کیفی مطابق با استانداردهای مشتريان و منافع سایر ذينفعان تضمین گردد .

خط مشی آزمایشگاه

آزمایشگاه شركت پارس پرند حیان به عنوان یکی از واحدهای تحت پوشش شركت خصص و متعهد فعالیت می نمايد. اين شرکت با تکيه بر آزمایشگاه مجهز و پرسنل آزمایشگاه در دامنه كاری تعریف شده خود ضمن اجرا واستقرار نیازمندی های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و استاندارد ISO17025 ، اهداف زیر و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه را دنبال ومحقق می نمايد:

1. اجرای الزامات استاندارد ISO17025
.2 مطالعه و تحلیل مستمر و دوره ای استاندارد های آزمون های مرتبط با خدمات مورد نیاز مشتريان و به روز نگهداری مستندات فنی مورد استفاده در آزمایشگاه
.3 اجرای آزمون و ارائه گزارش مطابق با نیاز مشتريان و روش های ارائه شده توسط آنها
.4 اجرای دوره ای كالیبراسيون تجهیزات آزمون و اطمینان از صحت عملکردی آنها
.5 رازداری اسرار و حفظ اطلاعات مشتريان
.6 رعایت صداقت در تمامی مراحل آزمون و ارائه نتایج
.7 آموزش مداوم پرسنل جهت به روز بودن اطلاعات آنها و آگاهی كامل از روش های اجرایی آزمون و اهداف سازمان
.8 توجه خاص به تعميق ارزشهای انسانی و دینی در حفظ و ارتقاء نیروی انسانی و توجه به نیازهای معنوی و مادی پرسنل در راستای افزایش صداقت در آنها
.9 تدوين و راهبری كليه فعالیت های آزمایشگاه بصورت اقتصاد محور

سیستم کدگذاری UN :

در اين سیستم بر اساس مشخصات محصول و شرایط موادی که می توان در آن بسته بندی نمود محصول مورد نظر کد گذاری می شود . مارک گذاری وکدینگ اصولی بشکه ها تحت عنوان کد UN اين شرکت به شرح ذيل می باشد :

UN 1A1/X1.8 /250 /00/ IR/PPH

  • کنترل و تضمین کیفیت محصولات :

    شركت کیفیت را به عنوان اصل استراتژيک برای خود در نظر دارد و به اين منظور با ایجاد آزمایشگاه كاربردی نسبت به کنترل دقيق قطعات و محصولات اقدام می نمايد . مبنای بازرسی ها بر اساس جداول استاندارد MIL-STD-105E انجام می گردد و سطوح AQL و ریسک های تولید کننده و مررف کننده اگر از ووی مشتريان تعیین نشده باشد، طبق استاندارد و طرح کنترل ها تعیین می گردد . آزمونهای مورد نظر استاندارد مرجع به صورت كامل و طبق زمانهای تعیین شده بر روی محصول نهایی انجام می گیرد و پس از تایید کنترل کیفیت اجازه ترخیص داده م ی شود . فرایند ها به صورت آماری کنترل می شود تا قبل از بروز هر خطایی آنرا پیش بینی و از وقوع آن جلوگیری نماییم به اين منظور از spc و نرم افزار Minitab استفاده می نماییم و توسعه و تسری استفاده از تکنیک های آماری را در تمام فرایندها مد نظر داریم
  • کنترل مواد اوليه ورودی :

    کنترل مواد اوليه ورودی اولین مرحله کنترل کیفیت داخل كارخانه می باشد در پارس پرندمواد اوليه متناسب با طراحی محصولات و از بهترين برندها براساس داده های خريد ازقبل تدوين شده ، از تامین کنندگان ارزيابی شده و قابل اطمینان تهيه می شود و در بدو ورود به كارخانه مورد آزمون و بررسی واحد کنترل مواد در کنترل کیفیت قرار می گیرد و پس از تایید مجوز استفاده آن صادر می گردد .

  • کنترل های حین فرایند

    اين شركت با تمرکز بر کنترل های حین فرایند سعی در افزایش يکنواختی در کیفیت محصولات دارد لذا با برقراری طرح کنترل مناسب در فرایند ها و ترویج خود کنترلی بین كاركنان تولید به منظور رضایت مشتريان نهایی نتایج مناسبی را در اين خصوص بدست آورده است و توانسته بر دامنه تعداد مشتريان وخود افزوده و برای مشتريان معتبری همچون نفت سپاهان ، ایرانول و ..... محصولات خود را تولید نمايد .
 
Call Now Button